விளையாட்டுத் துறை

சாதியை குறிப்பிட்டு பேசுவது பிடிக்கவில்லை என்றாலும் இந்த உண்மை நெருடலாக தான் உள்ளது., 
விளையாட்டுத் துறையின் இந்த கீழ்த்தரமான செயல் தலைகவிழ வைக்கிறது …

Leave a Reply