வரிசையிலே நிற்காதவனிடம் தோற்கும் பொழுது தான் 

வரிசையில் நின்றும் தோல்வியுற்றதில் கூட வருத்தமில்லை..

வரிசையிலே நிற்காதவனிடம் தோற்கும் பொழுது தான் வருத்தமாயிருக்கிறது…!!

Leave a Reply