மரணப்பயம்

தன் நண்பன் கொல்லப்படுவதை, மறைந்திருந்து அச்சத்துடன் பார்க்கின்றது….

இப்புகைப்படம், வாயில்லா ஜீவனுக்கும் மரணப்பயம் உண்டு என்பதை உணர்த்துகின்றது…

Leave a Reply