படையல்

பசிக்காத கல்லுக்கு படையல்,

பசிக்கின்ற மனிதனுக்கு எச்சை இலை.

Leave a Reply