துரோகிக்கும், எதிரிக்கும் 

திட்டுனவன் எல்லாம் வருத்தபடுறான்..!!
குனுஞ்சு கும்பிட்டவன் எல்லாம் 

மகிழ்ச்சிலே இருக்கான்..!!!
இதுதான் துரோகிக்கும், எதிரிக்கும் 

உள்ள வித்தியாசம்..!!!

Leave a Reply