சுதந்திரத்தை பேசும் உண்மையான புகைப்படம்


அரசியல்வாதிகள் நாட்டை விற்றுக்கொண்டிருப்பதை அறியாமல் என் தங்கை எந்நாட்டின் கொடியை விற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள் 

“சுதந்திரத்தை பேசும் உண்மையான புகைப்படம் “

Leave a Reply