உண்மை

உங்க எஜூகேஷன் சிஸ்டமே தப்புய்யா! 

படத்தை பார்! உண்மை நிலவரம் புரியும்!

Leave a Reply