வெற்றி மொழி: வில்லியம் ஆர்தர் வார்டு

1921 ஆண்டு முதல் 1994 வரை வாழ்ந்த வில்லியம் ஆர்தர் வார்டு அமெரிக்க எழுத்தாளர். தனது ஊக்கமூட்டும் மேற்கோள்களின் மூலம் பெரும் பாராட்டினைப் பெற்றவர். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க[…]

Read more