மனைவியை நேசிக்கும் ஆண்கள் செய்யவேண்டியது

ஆண்களுக்கான கருத்தடைக்கு ‘வாசக்டமி’ என்று பெயர். ஆண்களுக்கு சுரக்கும் விந்தில் மூன்று பொருட்கள் உள்ளன.. .1 உயிரணுக்கள் 2 செமினல் வெசிகிளில் இருந்து சுரக்கும் திரவங்கள் 3,[…]

Read more