அமெரிக்காவில் ஹிந்தி

அமெரிக்காவில் சில ஹிந்தி பேசும் நபர்கள், சக இந்தியர்களைக்கண்டால் உடனே ஹிந்தியில் உரையாடுவர். நமக்கு ஹிந்தி தெரியுமா/ தெரியாதா என்கிற ஐயமெல்லாம் அவர்களுக்கு வருவதேயில்லை. இந்தியர்கள் எல்லோருக்கும்[…]

Read more