உபர்

Uber என்பது அமெரிக்கா மற்றும் பல பெருநகரங்களில் மட்டுமே இதுவரை சாத்தியப்பட்டிருந்தது. அதாவது உபர் செயலியினை பதிவிறக்கி அதன் மூலம் நாம் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கான இடத்தினை[…]

Read more