துவாளு

நீங்கள் “துவாளு” (Tuvalu) என்ற நாட்டை பற்றி கேள்வி பட்டதுண்டா ..? அந்த நாட்டை பற்றி சிறிது கூறிவிட்டு பிறகு விஷயத்திற்கு வருகிறேன்…. * ஆஸ்திரேலியாவிற்கு அடுத்து[…]

Read more