​மனித உயிர்களை பறிக்கும் பேய்களின் ஆதிக்கம் நிறைந்த பொருட்கள்

👹👹💀💀👻👻👻 இறந்தவர்களின் உடலில் இருந்து வெளியேறும் ஆன்மா இறைவனிடம் சென்று சேராமல் தன நிறைவேறாத ஆசையை தீர்ப்பதற்காகவோ அல்லது யாரையேனும் பழி வாங்குவதற்காகவோ தான் தனக்கு பிடித்தவரின் உடம்பிலோ அல்லது ஒரு பொருளின் மீதோ ஊடுருவி தனது ஆசையை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறது. இவ்வாறு பேயின் ஊடுருவிய பொருட்களின் பட்டியலை பார்க்க போகிறோம். தயவு செய்து கீழ்கண்ட படங்களை யாரும் அதிக நேரம் பார்க்கவேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். நானும் உங்களைப்போலவே என்ன தான் செய்துவிடும் பார்த்துவிடலாம் என்று தான் நினைத்தேன். …

More