​மனித உயிர்களை பறிக்கும் பேய்களின் ஆதிக்கம் நிறைந்த பொருட்கள்

👹👹💀💀👻👻👻 இறந்தவர்களின் உடலில் இருந்து வெளியேறும் ஆன்மா இறைவனிடம் சென்று சேராமல் தன நிறைவேறாத ஆசையை தீர்ப்பதற்காகவோ அல்லது யாரையேனும் பழி வாங்குவதற்காகவோ தான் தனக்கு பிடித்தவரின்[…]

Read more