​எறும்புக்கு உணவிடும் சூட்சும பரிகாரம்

ஒவ்வொரு எறும்பும் தனக்கு உணவு இட்டவர்களுக்கு ஒரு நிமிடம் தவம் செய்கிறது. குறிப்பாக கோயில், கோயிலைச் சுற்றி உள்ள  இடங்களில் வாழ்கின்ற எறும்புகள் கோயிலுக்கு வருகின்ற  பக்தர்களை[…]

Read more