மயில்கொன்றை

மயில் கொன்றை மயிலின் கொண்டை போலப் பூ இருப்பதால் இப் பெயர் ; ‘கொண்டை’, ‘கொன்றை’ ஆனது; பூக்கள் கொள்ளைஅழகு தருபவை; விதை ஆஸ்துமாவுக்கு மருந்தாகிறது; இலைக் கசாயம்[…]

Read more