உணர்ச்சிகளைப் பொருத்து

உணர்ச்சிகளைப் பொருத்து நம் கருவிழிகள் விரியும் நம் கருவிழி ஒளிக்கு மட்டுமல்லாது உடலின் உள்ளே நடக்கும் உணர்ச்சி மற்றும் மன மாற்றங்களாலும் விரிகிறது. கருவிழியின் அளவைக் கொண்டு[…]

Read more