ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஸ்னரியில் ‘ஐயோ’

ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஸ்னரியில் இடம்பிடித்த ‘ஐயோ’ ஆங்கில அகராதிகளில் முதன்மையானதாகக் கருதப்படும் ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில் ‘ஐயோ’, ‘ஐயா‘ என இரண்டு புதிய வார்த்தைகள் இடம்பிடித்துள்ளன. உலகப் புகழ்பெற்ற ஆக்ஸ்ஃபோர்டு[…]

Read more