மெரிக்கள்

​ஒரு 8 வயதுள்ள சிறுமி தயங்கி தயங்கி அந்த மருந்துக் கடையை நெருங்கினாள். மருந்து கடைக்காரர் அவருடைய நண்பர் ஒருவருடன் கடையில் சுவாரஸ்யமாக பேசிக்கொண்டு இருந்தார். அண்ணா…[…]

Read more