எம்.ஜி.ஆர் மீது காதல் உண்டு- உறவு இல்லை

அம்மாவின் குறிப்பு..!! எம்.ஜி.ஆர் மீது காதல் கொண்டேன் ஆனால் உறவு வைக்கவில்லை தனித்து நிற்பவர், தன்னை சுற்றி அரண் அமைத்துள்ளவர் என்று சில விமர்சனங்களைக் எதிர்கொண்ட மறைந்த[…]

Read more