மவுனா கேயா

​ஒரு உண்மை, பொய் ஆனால் எப்படி இருக்கும்? உண்மை இல்லை என்று சொல்லப்பட்ட எத்தனையோ விஷயங்கள் இன்று முற்றிலும் உண்மை என்று நிரூபிக்கப் பட்டுள்ளன, அதே போன்று[…]

Read more