எதை நினைத்தோம் – மனதில் நின்ற பாடல்

எதை நினைத்தோம் அதை அடைந்தோம் அடைந்த பின்னே உண்மை நாம் உணர்ந்தோம் எதை நினைத்தோம் அதை அடைந்தோம் அடைந்த பின்னே உண்மை நாம் உணர்ந்தோம் ஆசைக்குத் தான்[…]

Read more