திருவள்ளுவரை வரைந்த ஓவியர்

உருவம் கொடுத்த ஓவிய மேதையின் பிறந்தநாள் டிச. 17 அவர் வரைந்த ஓவியத்துக்கு (1964 – 2016) இந்த ஆண்டுடன் 52 வயது நிறைவடைகிறது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு[…]

Read more