புனிதவெள்ளி!!!!!

??உலக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நாள் “பெரிய வெள்ளி’ ,ஆங்கிலத்தில் “குட் பிரைடே’ எனக் கொண்டாட்ப்படுகிறது… ?இயேசு உயிர்துறந்த நாளுக்கு முன்புள்ள நாற்பது நாட்கள் தவக்காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள்[…]

Read more