தண்ணீர் இருப்பும் மழைக்கான அறிகுறியும்

தண்ணீர் இருப்பை அறிதல் ஆலமரம் இருந்தால், நிலத்தடி நீர் அதிகமாக இருக்கும். வேப்பமரத்தில் முடிச்சுகள் அதிகமாக காணப்பட்டால் அங்கு நிலத்தடி நீர் அதிகமாக இருக்கும். எங்கு கரையான்[…]

Read more