வீட்டு தோட்டத்துல பழச்செடி

வீட்டுத்தோட்டத்தில் எத்தனை அழகான பூச்செடிகளை வைத்தாலும், சில நேரத்தில் அவற்றை மட்டும் பராமரித்து வந்தால், போர் அடித்துவிடும். ஆகவே பூக்களை மட்டும் தோட்டத்தில் வைக்காமல், சற்று வித்தியாசமாக[…]

Read more