விவசாயத்தை காக்கும் தோழன் செம்பழுப்பு தவளைவாய்ப் பறவை

பார்ப்பதற்கு ஆந்தைப் போல் இருக்கும் இந்த பறவை ஆந்தை அல்ல. இதன் பெயர் செம்பழுப்பு தவளைவாய் பறவை. நமக்கு எதிரே இருக்கும் மரத்தில் இந்த பறவை அமர்ந்திருந்தாலும்[…]

Read more