இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான சிஎன்ஜி சிலிண்டர், உபகரணங்களுக்கு ஒப்புதல்

சுற்றுச் சூழலைக் காக்கும் நோக்கில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவில் (சிஎன்ஜி) இயங்கும் ஸ்கூட்டர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சிஎன்ஜி நிரப்புவதற்கான பாது காப்பான சிலிண்டர்களை தயா ரித்த லவாடோ நிறுவனத் தயாரிப்பு களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட் டுள்ளது. இந்த சிலிண்டர்கள் ஒவ் வொன்றிலும் 1.20 கிலோ வாயுவை நிரப்ப முடியும். இதன் மூலம் 120 கி.மீ முதல் 130 கி.மீ தூரம் வரை செல்ல முடியும். சுற்றுச் சூழலுக்கு பாதுகாப்பான தாகவும் அதே சமயம் எரிபொருள் சிக்கனமானதாகவும் சிஎன்ஜி …

More