இரவிலும் சூரியனில் இருந்து மின்சாரம்

இரவிலும் சூரியனில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியுமா.? முடியும் – எப்படி.? மாலையில் சூரியன் அஸ்தமித்து விடுகிறது. அதன் பிறகு இரவு முழுவதும் எப்படி சூரியனைப் பயன்படுத்தி[…]

Read more