அழிந்துவரும் இயற்கை காவலர்

நம் நாட்டில் ஒன்பது வகையான பிணந்தின்னி கழுகுகள் உள்ளன. அதில் நான்கு வகைகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. இறந்த விலங்குகளை தின்று மறுசுழற்சி செய்து சுற்று சூழலை பேணி[…]

Read more