எந்த நாளில் எங்கு சென்றால் நாட்டு பசுவை வாங்கலாம்

ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள்,  இயற்கை ஆர்வலர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், நம் தெய்வங்கள் (நாட்டு பசுக்கள் )வெட்ட  படுவதற்கு  விற்பனை  செய்யும்  இடம் முடிந்தால்  தடுத்து  பாரம்பரியத்தை  காத்திடுங்கள். வ.எண்–[…]

Read more