மன்னிப்பு என்பது ..

மன்னிப்பு என்பது உருது சொல் ஆர்.வி.பதி எழுதிய, ‘உலகம் போற்றும் தமிழறிஞர்கள்’ நூலிலிருந்து: தமிழறிஞர் ஒருவர், தெருவில் சென்று கொண்டிருந்தார். சைக்கிளில் வந்த ஒருவன், கவனிக்காமல் அவர்[…]

Read more