மேக தாது

மேக தாது (Mekedatu) கர்நாடக மாநிலம் ராமநகரம் மாவட்டம், கனகபுரா வட்டத்தில் அமைந்துள்ள காவிரி ஆற்றின்ஒரு குறுகலான பகுதியை குறிப்பதாகும். இதை ஆடு தாண்டும் காவிரி என்றும்[…]

Read more