தேங்காய்குறும்பை

முதிராமல் உதிரும் தேங்காய்க்கு குறும்பை என்று பெயர். வயிற்றுப் புண்,வயிற்று எரிச்சல், நெஞ்சு எரிச்சல்,தீப்புண்ணுக்கு குறும்பை மிக நல்ல மருந்து. விஷம் குடித்ததால் குடல் மற்றும் வயிற்றுப்[…]

Read more