ஒரு முறை மட்டுமே நிகழும் அதிசயம்

வாழ்க்கை “வாழ்க்கை என்கிற கடிகாரத்திற்குஒரு முறைதான் சாவிகொடுக்கப்படுகிறது. அந்தகடிகாரத்தின் முட்கள் சீக்கரமேநின்று போகுமோ அல்லது அதிககாலம் கழித்து நின்று போகுமோஎன்பதை எவருமே அறியமுடியாது”. இப்போது இருக்கின்றகாலம் தான்[…]

Read more