பூனையை விரட்ட..

பூனை பொதுவாக வள‌ர்‌ப்பு‌ப் ‌பிரா‌ணி தா‌ன். ஆனா‌ல் அத‌ன் முடிக‌ள் உ‌தி‌ர்வதா‌ல் ‌சில ‌பிர‌ச்‌சினைக‌ள் ஏ‌ற்படலா‌ம். பூனைகளுக்கு எலுமிச்சம் பழம் என்றால் ஆகாது. சிட்ரஸ் அமில வாசனையும்[…]

Read more