அமைச்சரவை என்றால் இதுதான்…

இந்த நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஒரு டாக்டர் ! போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஒரு விண்வெளி வீரர் ! பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஒரு சீக்கிய போர்வீரர் ! விவசாயத்துறை[…]

Read more