ஈசல்

ஈசல் ஒரு நாள் உயிரி என்பது உண்மையில்லை. அவை உண்மையில் 15,20.ஆண்டுகள் உயிர்வாழும். இராணி கறையானுடைய வாரிசுகளே ஈசல். ஈசல்கள் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் வெளிவரும். அவைகளில்[…]

Read more