வயதினை கண்டறிய

மனிதன், விலங்குகள், மரம் மற்றும் உயிரற்ற கல், மண் போன்றவற்றின் வயதைக் கண்டுபிடிப்பது கடினமான விஷயம். மரத்தின் வயது ? அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ?கண்டுபிடிப்பது சாத்தியமா[…]

Read more