டெங்கு

‘ஏடிஸ்‘ என்னும் கொசுக்களில் பலவகைகள் உள்ளன. இதில் ஏடீஸ் ஏஜிப்டை, அல்போபிக்டெஸ் ஆகிய 2 வகையான கொசுக்கள் கடித்தால் மட்டுமே டெங்கு காய்ச்சல் வரும். மனிதர்களை போலவே[…]

Read more