7

 
 

ஏழுவித_ஆச்சரியங்கள்

​*ஏழுவித_ஆச்சரியங்கள்* 1. *மரணம்என்பது நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்தே தீரும் என்பதை*  *அறிந்த மனிதர்கள்,*  *கவலைப்படாமல்,* *தன் கடமைகளச்* *செய்யாமல்* *சிரித்துக் கொண்டிருப்பது* *ஆச்சரியம்…* 2. *ஒரு நாளில் *இவ்வுலகம் அழிந்து போகும்* *என்பதை அறிந்த மனிதன்,* *உலகத்தின்மீது* *மோகம்* *கொண்டிருப்பது ஆச்சரியம்…* 3. *எந்த ஒரு செயலும்* *இறைவன் விதித்தபடியே நடக்கும்* *என்பதை அறிந்த *மனிதன்,*  *கைநழுவிச் சென்றவற்றை*  *எண்ணி* *கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது* *ஆச்சரியம்…* 4. *மறுமை வாழ்க்கைக்கான தீர்வு* *இவ்வுலகிலேயே இருப்பதை*  *நம்புகின்ற மனிதன்,*  *அதனைப் பற்றி* *அக்கறையின்றிவாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஆச்சரியம்…* 5. *நரக நெருப்பின் வேதனைபற்றி அறிந்த மனிதன்,*  *அது பற்றி சிந்திக்காமல் தொடர்ந்தும் பாவம், தவறு செய்வது ஆச்சரியம்…* 6. *இறைவன் ஒருவனே என்று அறிந்த மனிதன், அவனைத் தவிர வேறு எவருக்கோ வணக்கத்தைநிறை வேற்றுவது ஆச்சரியம்…* 7. *சுவர்க்கத்தைப் பற்றி* *அறிந்தRead More