570 கோடி யாருடையது 1600 கோடி யாருடையது

570 கோடி யாருடையது 1600 கோடி  யாருடையது என்று நாங்க முதல்வரிடமோ, அமைச்சர்களிடமோ மைக்க நீட்டி கேட்க தெம்பும் இல்லை  திரானியும் இல்லை.  உங்களைப்போல் நாளு பேரு[…]

Read more