14 செகண்டு

தனித்துவமான முகங்களின் ரசிகன் நான். ஆனால் ஆண்கள் முகம் என்றால்13 செகண்டுக்குள்ளாகவும், பெண்கள் முகம் என்றால் 14 செகண்டுக்கு மேலயும் பார்த்து ரசிக்கும் அளவுக்கு முகங்களின் ரசிகன்[…]

Read more