​5300 வயது பனி மனிதன் பேசுவது தமிழா

​5300 வயது பனி மனிதன் பேசுவது தமிழா?!… ஆஸ்திரியா-இத்தாலி நாட்டின் எல்லையில் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் ஆல்ப்ஸ் மலையில் உள்ளது  டைசென்ஜாக் என்கிற சிகரம். இங்கு 25[…]

Read more