​முதுமையில் தனிக்குடித்தனம்

முதியோர்கள் தனிக்குடித்தனம் செல்வது இப்போது புதிய பேஷனாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. குடும்பத்தை கட்டிக்காப்பாற்றி எல்லா பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றிவிட்டு தளர்ந்துபோகும் முதியோர்கள் தங்கள் இறுதிக்காலத்தை தனிக்குடித்தனத்தில் கழிக்காலம் என்று[…]

Read more