​மாமிச உணவை ஏன் தவிர்க்க வேண்டும்.. திருவள்ளுவர் சொல்வதைக்  கொஞ்சம் கேளுங்களேன்

​மாமிச உணவை ஏன் தவிர்க்க வேண்டும்.. திருவள்ளுவர் சொல்வதைக்  கொஞ்சம் கேளுங்களேன் தன்ஊன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊன்உண்பான் எங்ஙனம் ஆளும் அருள். 251 தன் உடம்பைப் பெருக்கச்[…]

Read more