​மனைவி அமைவதெல்லாம்

​மனைவி அமைவதெல்லாம்!!!!!!!!!!!!! ———————- வேகமாக காரை ஓட்டி வந்த அந்த ஆளைப் போலிஸ் மடக்கினார். அந்த ஆளுடன் அவரது மனைவியும் இருந்தார். போலிஸ் : “நீங்கள் 55[…]

Read more