​மனம் என்னும் அடிமை

ஒரு நாட்டில் அரசர் ஒருவர் வெகு சிறப்பாக ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார். அவருக்கு வாய்த்த ஒரு அடிமை அவருக்குத் தேவையான எல்லாப் பணிகளையும் மிக அருமையாக செய்து[…]

Read more