​மண் பானை குடிநீர்

பத்து ஆண்டுகள் முன்பு நிலத்தடி நீரை குடிநீராக பயன்படுத்தி வந்தோம். நம் உடலுக்கு தேவையான தாதுப் பொருள்கள் கிடைத்தது, உலகமையமாக்கள் கொள்கையால் குடி நீர் இன்று ஆண்டிற்கு[…]

Read more