​புத்திசாலித்தனமான கைதி

​புத்திசாலித்தனமான கைதி ************************* :'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(? :'(ரஷ்ய ஜெயிலில் மூன்று தூக்குதண்டனைக் கைதிகள் இருந்தனர்.இறக்குமுன் அவர்களின் கடைசி மூன்று ஆசைகள் என்ன என்று கேட்கப்பட்டது. :'(முதல் கைதியின் ஆசை:[…]

Read more