​நில அளவுகள்

​நில அளவுகள் அறிவோம். ♓1 ஹெக்டேர் – 2 ஏக்கர் 47 சென்ட் ♓1 ஹெக்டேர் – 10,000 சதுர மீட்டர் ♓1 ஏக்கர் – 0.405 ஹெக்டேர் ♓1 ஏக்கர் – 4046.82 சதுர மீட்டர் ♓1 ஏக்கர் – 43,560 சதுர அடிகள் ♓1 ஏக்கர் – 100 சென்ட் ♓1 சென்ட் – 435.6 சதுர அடிகள் ♓1 சென்ட் – 40.5 சதுர மீட்டர் ♓1 கிரவுண்ட் – 222.96 சதுர …

More